تحلیل آموزه‌های شهرسازی در شکل‌گیری کالبد شهر (مطالعه موردی: دورۀ صفویه، شهر اصفهان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه شهرسازی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی

2 استادیار، گروه شهرسازی، ، دانشگاه گیلان ، رشت ، ایران

3 استادیار، گروه معماری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در دورۀ صفویه به واسطه امنیت و رونق اقتصادی، بستر مناسبی را برای اعتلای فرهنگ ایرانی اسلامی فراهم آورد. این مساله باعث تشخّص هنر ایرانی اسلامی خاصه شهرسازی دورۀ صفویه نسبت به دیگر دوره‌ها در ایران شد. هدف این پژوهش، تبیین و تحلیلآموزه‌های نظام شهرسازی دورۀ صفویه و تأثیر آن در شکل‌گیری کالبدی بافت جدید شهراصفهان در عصر صفوی می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی می‌باشد. شیوه و ابزار گردآوری داده‌ها، به روش متن کاوی اسناد و مدارک می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‌، به شیوه کیفی است و متکی به تفکر، استدلال و تحلیل عقلانی می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد شهر آرمانی در نظام شهرسازی دورۀ صفویه متأثر از نوع جهان‌بینی ناظر بر آنها بوده است. تبلور کالبدی فضاهای شهری آن گذار از شهر ـ مکان به به شهر ـ زمان بوده است. در حقیقت در معنا و شکل جدید از دل سازمان کهن در یک فرایند، تحول تاریخی و طبیعی پدیده آمده است. بنابراین نتیجه‌گیری می‌شود که توسعه شهری در دورۀ صفویه بازتاب ترجمان فضایی باورهای دینی جامعه و با تأسی از فرآیند تاریخی و طبیعی شهر و در راستای تلفیق نوآورانه برای قابلیت‌های خود در پاسخگوی توأمان نیاز‌های کالبدی، روانی و معنوی جامعه شهری دورۀ صفویه بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Analysis teachings of urban planning in the Formation of the City''''s physical ( Case Study: Safavid Era ,Isfahan city)

نویسندگان [English]

  • Ali Alimoradi 1
  • Hasn ahmadi 2
  • Vahid Ghobadian 3
1 faculty number
2 faculty
3 faculty
چکیده [English]

An Analysis teachings of urban planning in the Formation of the City''s ‎physical
‎ (Case Study: Safavid Era , Isfahan city)‎
Abstract
During the Safavid period, due to security and economic prosperity, it provided a suitable ‎platform for the promotion of Iranian Islamic culture. The purpose of this study is to explain ‎and analyze the urban planning of the Safavid era city system ‎،and its impact on the ‎formation of the new urban fabric of Isfahan city.The present research is based on the nature ‎and method of analytical descriptive.The method of data collection is through exploring the ‎text and documents.Data analysis is in a qualitative way.The research shows ,that the ideal ‎city in the Safavid era has been influenced by the kind of worldview that has been observing ‎them.The physical crystallization of its urban spaces has emerged in a new form and form of ‎the old organization in a process of historical and natural transformation.in fact it has been ‎‎(Transition from the city-Location to the city-). So as the result; The development of the city ‎during the Safavid period was the reflection of the translators of the religious beliefs of ‎society and the historical and natural processes of the city, and in order to adapt its ability to ‎respond to the physical, spiritual and spiritual needs of the urban community of the Safavid ‎period.‎

Key Words: Urban Planning teachings, Physical Formation, Safavid Era, Isfahan city.‎

.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Planning teachings
  • Physical Formation
  • Safavid Era
  • Isfahan city