دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 6، خرداد 1398، صفحه 1-124 

مقاله پژوهشی

مفهوم‌سازی فرایند تبدیل سکونتگاه‌های روستایی به‌ شهر

صفحه 1-13

10.22124/upk.2019.11905.1151

محمد مهدی عزیزی؛ اسفندیار زبردست؛ مهدی برنافر


تبیین فرهنگ جنسیتی فضا در گذرهای شهر اسلامی- ایرانی

صفحه 15-31

10.22124/upk.2019.11840.1148

مسعود اسدی محل چالی؛ محمدتقی پیربابایی؛ منیژه مقصودی