تحلیل تطبیقی مناطق شهر ایلام از منظر نوشهرگرایان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبیAHP

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه باختر ایلام، ایلام، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، واحد ایلام، دانشگاه آزاد سلامی، ایلام، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با­ هدف تحلیل تطبیقی مناطق شهر ایلام از منظر نوشهرگرایان با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر میزان و درجه کنترل متغیرها میدانی، از لحاظ نحوه نظارت بر داده ها جزء پژوهش­های توصیفی و از میان روشهای توصیفی از پیمایش بهره برده است. اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش از طریق مصاحبه ساختارمند با استفاده از پرسشنامه 9 ارزشی توماس ال ساعتی جمع آوری شده است. جامعه هدف را در این پژوهش کارشناسان و متخصصین در بخش مدیریت و برنامه­ریزی شهری در شهر ایلام تشکیل داد که نهایتاً 12 نفر با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند برای تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. معیارها با استفاده از مرور منابع بدست آمد. بر این اساس معیارهای افزایش تراکم در بافت، رعایت شبکه ترافیکی پیوسته، وجود گونه­های مختلف مسکن، وجود و حفظ تقویت ساختارهای سنتی، وجود فضاهای باز سبز و توقف­گاه، حمل و نقل عمومی، امنیت در بافت­های شهری، کاربری­های مختلط و توجه به مقوله پیاده­مداری به عنوان معیارهای نوشهرگرایی انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم افزار Expert choice ، روشAHP و آنالیز حساسیت انجام گرفت. یافته­ها نشان داد که، بر اساس معیارهای نوشهرگرایی منطقه  1 با وزن نهایی(441/0) بیشترین امتیاز را به دست آورده، در نتیجه نسبت به مناطق دیگر شهر ایلام ارجحیت بالاتری دارد. مناطق 2 و 3 به ترتیب با وزن­های (326/0) و (147/0) در اولویت­های بعدی قرار می­گیرند ومنطقه 4 با وزن نهایی (085/0)در اولویت چهارم قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative analysis of the regions of Ilam from the perspective of Newurbanism using AHP hierarchical analysis method

نویسندگان [English]

  • mohammad salavarzi Zadeh 1
  • aliashraf nouroozi 2
  • Karam Khalili 3
1 department of architecture, faculty of engineering,ilam university,ilam,iran
2 bakhtar university
چکیده [English]

This reasearch is aimed a comparative analysis of Ilam zones from the perspective of New Urbanism, using analytic hierarchy process was carried out. This research In terms of functional, The rate and degree of control variable field, In terms of monitoring data and mixed hearing loss is a descriptive study(Qualitative, Slightly). The required information in this research through structured interview collected by using the questionnaire Thomas AL. Saaty 9 values. The target population in this study, experts in administration and urban planning was formed in Ilam then finally 12 person’s were chosen by using purposive sampling to complete the questionnaire. Benchmarks were obtained using literature review. Based on the criteria in the context of increased density, Compliance with continuous traffic network, The different types of housing, Existence and keep strengthening of traditional Structure, Existence of green open areas and parking lots, Public transportation, Security in the contex of urban, Mixed uses and attention to walkability as new urbanism standard’s.Data analysis was conducted by using “Expert choic” application, “AHP” method’s and sensivity analysis.On the basis of new urbanism standard’s, zone 1 has earned most of points with the final weight (0.441) , and therefore has higher priority than other zone’s of ilam city.Zone’s 2 and 3 are the next priorities respectively with weight’s (0/326) and (0/147), and zone 4 with final weight (0/085) was the fourth priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ''new urbanism''
  • '' ilam''
  • '' AHP''