تحلیل تطبیقی مناطق شهر ایلام از منظر نوشهرگرایان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبیAHP

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه باختر ایلام، ایلام، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، واحد ایلام، دانشگاه آزاد سلامی، ایلام، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با­ هدف تحلیل تطبیقی مناطق شهر ایلام از منظر نوشهرگرایان با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر میزان و درجه کنترل متغیرها میدانی، از لحاظ نحوه نظارت بر داده ها جزء پژوهش­های توصیفی و از میان روشهای توصیفی از پیمایش بهره برده است. اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش از طریق مصاحبه ساختارمند با استفاده از پرسشنامه 9 ارزشی توماس ال ساعتی جمع آوری شده است. جامعه هدف را در این پژوهش کارشناسان و متخصصین در بخش مدیریت و برنامه­ریزی شهری در شهر ایلام تشکیل داد که نهایتاً 12 نفر با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند برای تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. معیارها با استفاده از مرور منابع بدست آمد. بر این اساس معیارهای افزایش تراکم در بافت، رعایت شبکه ترافیکی پیوسته، وجود گونه­های مختلف مسکن، وجود و حفظ تقویت ساختارهای سنتی، وجود فضاهای باز سبز و توقف­گاه، حمل و نقل عمومی، امنیت در بافت­های شهری، کاربری­های مختلط و توجه به مقوله پیاده­مداری به عنوان معیارهای نوشهرگرایی انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم افزار Expert choice ، روشAHP و آنالیز حساسیت انجام گرفت. یافته­ها نشان داد که، بر اساس معیارهای نوشهرگرایی منطقه  1 با وزن نهایی(441/0) بیشترین امتیاز را به دست آورده، در نتیجه نسبت به مناطق دیگر شهر ایلام ارجحیت بالاتری دارد. مناطق 2 و 3 به ترتیب با وزن­های (326/0) و (147/0) در اولویت­های بعدی قرار می­گیرند ومنطقه 4 با وزن نهایی (085/0)در اولویت چهارم قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis of Ilām City Zones from the Viewpoint of New Urbanists Using Analytic Hierarchy Process (AHP) Method

نویسندگان [English]

  • mohammad salavarzi Zadeh 1
  • Aliashraf Nouroozi 2
  • Karam Khalili 3
1 Department of Architecture, Faculty of Engineering, Ilam University, Ilam, Iran
2 MA at Geography and Urban Planning, Bākhtar University of Ilām, Ilām, Irān
3 Assistant Professor, Department of Management, Ilam Branch, Ilam, Iran
چکیده [English]

This research is aimed at a comparative analysis of Ilām city zones from the viewpoint of new urbanists, using analytic hierarchy process (AHP) method. This research was applied in terms of its objectives, field research according to the degree and rate and of control, and descriptive in terms of monitoring data. Also, from among the descriptive methods, survey has been used. The data was collected through the structured interview, and a questionnaire with 9-point preference scale, adopted by Thomas L. Saaty. The target population in this study included the administration and urban planning experts in Ilām city, from which 12 experts were chosen as the research sample, using purposive sampling method. Benchmarks were obtained using the literature review. Based on this, the criteria of density increase in the context, observing the continuous traffic network, existence of the different types of housing, the existence and maintenance of traditional structures’ reinforcement, the existence of open green spaces and parking lots, public transportation, security in urban contexts, mixed uses and attention to the walkability  category were selected as the new urbanism criteria. Data was analyzed using “Expert choice” software, “AHP” method and sensitivity analysis. Findings showed that on the basis of new urbanism criteria, zone 1 obtained most of the points with the final weight of 0.441, and therefore has higher priority, compared to other zones of Ilām city. Zone's 2 and 3 were the next priorities, with weights 0/326 and 0/147, respectively and zone 4 with final weight of 0/085 has the fourth priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New urbanism
  • Ilām City
  • AHP
ارجاعی، مرضیه، مرادنژادی، همایون، سلاورزی، محمد و قاسمی، یارمحمد.(1395). شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر ایجاد خوشه­های کسب و کار روستایی در شهرستان چرام. فصلنامه پژوهش­های روستایی، 7(3)، 515-504.

ارجاعی، مرضیه. (1394). شناسایی و اولویت بندی خوشه­های کسب وکار غیرکشاورزی در شهرستان چرام. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه ایلام،دانشکده کشاورزی،گروه توسعه روستایی.

ارنت، رندال. (1999). منـشور نوشـهرگرایی، ترجمـه علیرضـادانش و رضا بصیری مژدهی، تهران: انتشارات پردازش و برنامـ ه ریـزی شهری.

اصغر زاده یزدی، سارا. (1389). اصول پیشنهادی نوشهر گرائی در برنامه ریزی محله های شهری. مسکن و محیط روستا، 130، 50 تا 63 .

باقری­نیا، علی، زالی، نادر، زارعی، مجید. (1392). ساماندهی بافت قیمی محله ساغری سازان کلان شهر رشت و ارائه راهکارهای آن با رویکرد نوشهرگرایی. فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، 5، 87-69.

 حبیبی، سیدمحسن، تحصیلدار، مهدی، پورمحمدرضا، نوید. (1390). شرحی بر اصول و قواعد شهرسازی بومی در ارتباط با نظریه­های معاصر شهرسازی. مسکن و محیط روستا، 135، 22-3.

عابدینی، موسی، ستایشی نساز، حسن.(1393). پهنه­بندی خطر وقوع لغزش با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی(AHP). جغرافیا و برنامه ریزی، 49، 139-165.

رستمی­زاد، قباد، محسنی ساروی، محسن، نظری سامانی، علی اکبر و خان­بابایی، زهرا. (1392). کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی در ارائه سناریوهای مختلف حفاظت آب و خاک در حوزه آبخیز طالقان مطالعه موردی: حوزه آبخیز گلجه. مدیریت حوزه آبخیز، 8، 14-1.

عزیزی، محمد مهدی، معینـی، مرجانه. (1390). تحلیـل رابطـه بین کیفیت محیطی و تراکم سـاختمانی. هنرهـایزیبا- معماری و شهرسازی، 45، 16-5.

فرانسیس، تیبالدز (1384). شهرسازی شهروندگرا: ارتقاء عرصه­های همگانی و محیط­های شهری. ترجمه محمد احمدی نژاد: اصفهان، انتشارات خاک.

محمدیان، فرشاد، شاهنوشی فروشانی، ناصر، قربانی، محمد، عاقل، حسن. (1388). انتخاب الگوی کشت بالقوه محصولات زراعی بر اساس روش فرایند سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: دشت تربت جام). مجله دانش کشاورزی پایدار، 19(1)، 187-169.

هاشم زاده، هاشم، ملکیان، بتول، (1390). بررسی رویکردهای محله گرا در طراحی توسعه های جدید شهری با تأکید بـرنوشهرسازی. عمران، معماری و شهرسازی، 11(5)، 49-43.

CNU & HUD (2000). Principles for inner city neighborhood design.

Duany, A. & Plater-Zyberk, E. (2002). The Lexicon of New Urbanism. Version 3.2, Miami: DPZ & Co.

Hikichi, L. (2003). New urbanism and transportation. 

Lehrer, J. (2004). What is New Urbanism? Retrieved from www.Newurbanism.org.

Nozzi, D. (2005). Merits and principles of New Urbanism. Retrieved from http://user.gru.net/domz/ merits.htm.