واکاوی تاثیر ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری بر سازمان کالبدی محله

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده معماری و شهرسازی اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

3 استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

محلات جدید به عنوان یکی از روشهای توسعه شهری در حوزه تامین نیازهای مسکونی در ایران همواره در حال شکل گیری و احداث هستند. برنامه ریزی و طراحی اینگونه محلات می توانند در صورت ارایه و رعایت ضوابط و مقررات موثر بر سازمان کالبدی محله، تاثیر خویش را در ساکنان آن داشته باشند. مسئله اصلی تحقیق حاضر اینست که محلات جدید به عنوان یکی از روشهای توسعه شهری در حوزه تامین نیازهای مسکونی در ایران همواره در حال شکل گیری و احداث هستند، از این رو هدف تحقیق اینست که تاثیر ضوابط و مقررات بر سازمان کالبدی محلات شهری سنجیده و ارزیابی شود. روش تحقیق حاضر بر مبنای تلفیقی یعتی کمی- کیفی می باشد، این بدان معناست که در مطالعه کمی از روش پرسشنامه استفاده گردیده و در روش کیفی از روش مشاهدات میدانی استفاده شده است. جهتبررسیسوالات، گردآوریاطلاعاتبه کمکپرسشنامهمشتملبر 15 شاخص و 79گویهدرطیف لیکرت صورتپذیرفت. حجم نمونه آماریبرایمحدودهآماری مورد نظرمعادل 760 نفر میباشد. ارزیابیصحتودقتفرضیههاییادشدهبهکمک مدل معادلاتساختاری (SEM) درنرمافزار  SPSSارزیابیشدهاند. از نتایج تحقیق اینگونه برمی‎آید که متخصصان مطلوب ترین شاخص را ضوابط و مقررات نماسازی با میانگین (9.45) انتخاب کرده و پس از آن ضوابط و مقررات سایه اندازی، استقرار بنا و مشرفیت (8.65) و ضوابط و مقررات سطح زیربنا (7.71) قرار دارد. نامطلوب ترین شاخص از نظر ایشان نیز ضوابط و مقررات مجموعه سازی با (2.98) می باشد. این بدان معناست که ضوابط و مقررات شهر جدید سهند به صورت معنایی و عملکردی تنظیم گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Rules and Regulations on the Physical Structure of Neighborhoods

نویسندگان [English]

  • mahdi aliloo 1
  • motaza mirgolami 2
  • parisa hashempoor 3
1 Tabriz Islamic Art University
2 Tabriz Islamic art university
3 tabriz Islamic art university
چکیده [English]

New neighbors are determined as a kind of developing methods in cities, in the case of appropriating housing needs in Iran, it is so common. Planning and designing such districts is based on presenting rules and regulations which effects on the district's structures. It can effect on the residents. The main problem of the research is that the new districts as a cities' development manner in supply area of housing demands in Iran is in progress and shaping; so, the aim of the article is reevaluating the effects of rules and regulations on cities' districts structures. The methodology incorporate quantitative-qualitative that use both of questionnaire and observation. The questions are grouping in 15 indexes and 79 types that is evaluated in Likert spectrum. The sample volume is 760 persons and the accuracy of the hypotheses is tested by SEM model in SPSS software. As a result, experts choose the rules and regulations of Building Facade by average of (9.45) and after that the Ghosting, Location, and Nobility (8.65), and Ground Level (7.71) are classified. At the end of the list, Collectivization (2.98) is located. It means that the rules and regulations in Sahand's Neighborhoods are compounded of semantic and operational types.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neighborhoods
  • Physical Structure
  • Rules
  • Regulations
  • Sahand New City