تحلیل محتوای رساله های دکتری شهرسازی ایران با تأکید بر رابطه دانش و پژوهش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دکتری شهرسازی، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

بیان مسئله: مروری بر نقدهای صورت گرفته درباره­ ی شهرسازی ایران، نکات قابل ­توجهی را در رابطه باکیفیت فعالیت­های حرفه ­ای شهرسازی، خروجی­ های پژوهشی و سیستم تولید دانش آن نشان می‌دهد. نقص­ها و کاستی­ هایی که هر یک به‌صورت مجزا تجربه می­کنند، حاصل یک نقص کلی در ارتباط میان آن­ها است. برگزاری دوره­ های دکتری شهرسازی در دانشگاه­ های مختلف جهان از سابقه قابل ­توجهی برخوردار است و ماحصل پژوهشی آن تلاش در غنی ساختن پایه­ ی دانش این رشته دارد. دوره ­ی دکتری شهرسازی در ایران از سال 1347 در دانشگاه تهران آغاز شد و از سال 1388 دانشگاه ­های شهید بهشتی و تربیت مدرس و پس‌ از آن دانشگاه­ های دیگر به این جریان پیوستند. اما سؤال این است که محتوای رابطه­ ی دانش-پژوهش در شهرسازی ایران چگونه تعریف می­شود و برای بهبود دانش شهرسازی ایران، رساله­ های دکتری چه حیطه ­ی محتوایی را می­ بایست پوشش دهند؟
هدف: این پژوهش تلاش دارد تا دریابد رساله ­های دکتری در این سال­ها چه تأثیر محتوایی در دانش شهرسازی ایران داشته و در سال­های آتی چه نقشی را می­بایست ایفا کنند.
روش: با نوع پژوهش حاضر بنیادی بوده و روش تحقیق آن تحلیل محتوای کیفی است. نمونه­ های موردمطالعه در این تحقیق تعداد 461 رساله­ ی دکتری شهرسازی جهانی و 123 رساله­ ی شهرسازی دانشگاه‌های سطح یک کشور بوده است.
یافته‌ها: مطالعات صورت گرفته حاکی از آن است که مقوله­ ی فلسفه و نظریه ­ها اولویت اول در دانش و پژوهش داخلی و جهانی در دوران معاصر بوده است.
نتیجه ­گیری: درنتیجه‌ی مقایسه رابطه­ ی دانش-پژوهش داخلی و جهانی از خلال مطالعات صورت گرفته در این مقاله، می­توان گفت که پژوهشگر دوره دکتری برای تعیین موضوع رساله خود می­تواند سه هدف را دنبال کند. در پی غنی ساختن دانش شهرسازی ایران برآید؛ در راستای دانش شهرسازی جهانی گام بردارد یا تلفیقی از این دو هدف را مدنظر قرار دهد. مبتنی بر انتخاب هر یک از این اهداف، لیستی از اولویت­های موضوعی برای پژوهشگران دوره دکتری پیشنهادشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content Analysis of Iranian Ph.D. Theses on Urban Planning with Emphasis on the Relationship between Knowledge and Research

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Azizi 1
  • Mastooreh Gholiplour 2
1 Professor, School of Urban Planning, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD, School of Urban Planning, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: A Review of the criticisms made about Iran's urban planning indicates significant points regarding the quality of professional planning activities, research outputs and its knowledge production system. It is supposed that current knowledge, research and profession defections and shortcomings that each experience individually are the result of a general flaw in the relationship between all of them. Establishing PhD planning courses in various world universities have a significant history and its research outcomes have been trying to enrich planning knowledge base. Iranian PhD Urban Planning courses began in 1968 at the University of Tehran. Since 2009, Shahid Beheshti and Tarbiat Modarres universities, then other universities have joined this movement. However, the question is how the content of the knowledge-research relationship is defined in Iranian urban planning and to improve the knowledge of Iranian urban planning, what content should Ph.D. theses cover?
Objectives: This study aims to find out what effect the content of PhD Urban Planning theses in Iranian urban planning knowledge in these years and the role they should play in the coming years.
Methodology: This article is a fundamental research type and the research method is based on qualitative content analysis. Therefore, 461 English PhD Urban Planning theses, 20199 English articles, 5199 Persian articles and 123 Persian PhD Urban Planning Theses were analyzed as study samples.
Results: The study showed that the categories of philosophy and theories have been the first priority in both knowledge of urban planning and research of the world as well as in Iran.
Conclusion: Comparing the relationship between Iranian and global knowledge-research, indicates that the PhD researchers can determine three goals to choose the subject of their theses. These goals include: enriching Iranian urban planning knowledge, take a step in the direction of global urban planning knowledge or considering a combination of these two goals. Based on the selection of each of these goals, a list of thematic priorities is proposed for PhD researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PhD Theses
  • Urban Planning Research
  • Urban Planning Knowledge
  • Qualitative Content Analysis

Anselin, L., Nasar, J. L., & Talen, E. (2011). Where Do Planners Belong? Assessing the Relationship between Planning and Design in American Universities. Journal of Planning Education and Research, 31(2), 196-207.

Bahrainy, H., & Bakhtiari, A. (2016). Toward an integrative theory of urban design. Springer.

Barry, J., Horst, M., Inch, A., Legacy, C., Rishi, S., Rivero, J. J., Taufen, A., Zanotto, J. M., & Zitcer, A. (2018). Unsettling planning theory. Planning Theory, 17(3), 418-438.

Bayer, M., Frank, N., & Valerius, j. (2010). Becoming an Urban Planner: A Guide to Careers in Planning and Urban Design (H. Bahrainy & E. Fallah Manshadi, Trans.). Tehran: University of Tehran Press. (in Persian)

Choay, F. (1965). L'urbanisme, utopies et réalités, une anthologie (M. Habibi, Trans.). Tehran: University of Tehran Press. (in Persian)

Choguill, L. C. (2005). The research design matrix: A tool for development planning research studies. Habitat International, 29(4), 615-626.

Dalton, L. C. (2001). Weaving the Fabric of Planning As Education. Journal of Planning Education and Research, 20(4), 423-436.

Davoudi, S. (2015). Planning as practice of knowing. Planning Theory, 14(3), 316-331.

Enengel, B., Muhar, A., Penker, M., Freyer, B., Drlik, S., & Ritter, F. (2012). Co-production of knowledge in transdisciplinary doctoral theses on landscape development-An analysis of actor roles and knowledge types in different research phases. Landscape and Urban Planning, 105(1-2), 106-117.

Fischler, R. (2012). Fifty Theses on Urban Planning and Urban Planners. Journal of Planning Education and Research, 32(1), 107-114.

Friedmann, J. (1987). Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action (A. Aghvami, Trans.). Tehran: Iran Ministry of Roads & Urban Development. (in Persian)

Goldstein, H. A., & Carmin, J. (2006). Compact, diffuse, or would be discipline?. Planinning education and research, 26(1), 66-79.

Golkar, K. (2014). Statistical toxification (sta-toxification); a critique of quantity-based enchantment in research. Housing and rural environment, 33(145), 17-28. (in Persian)

Iran University of science and technology Website, (2020). School of Architecture and Environmental design. Retrieved 2020, Jul. 21, from

http://www.iust.ac.ir/page/1118/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87 (in Persian)

Johannesen, J. A., Olaisen, J., & Olsen, B. (1998). The philosophy of science, Planning and decision theories. Built environment, 24(2-3), 155-168.

Kuhn, T. (1977). The Essential Tension: Selected Studies in Scientific Tradition and Change (A. Ardestani, Trans.). Tehran: Rokhdade no. (in Persian)

Ministry of Science, Research and Technology Website, (2016). Vice Chancellor for Education: Leveling the country's universities. Retrieved 2020, Jul. 21, from

https://edu.msrt.ir/fa/news/543/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86 (in Persian)

Ministry of Science, Research and Technology Website, (2020). List of valid and invalid publications. Retrieved 2020, Jul. 21, from

https://rppc.msrt.ir/fa (in Persian)

Pakzad, J. (2010b). An intellectual history of Urbanism (2): from Quantity to Quality. Tehran: shahid beheshti university press. (in Persian)

Pakzad, J. (2010c). An intellectual history of Urbanism (3): from Space to Place. Tehran: shahid beheshti university press. (in Persian)

Pakzad, J. (2010a). An intellectual history of Urbanism (1): from Utopia to Reality. Tehran: shahid beheshti university press. (in Persian)

Shahid Beheshti University Website, (2020). Faculty of Architecture and urbanism. Retrieved 2020, Jul. 21, from https://sbu.ac.ir/cols/archurb/Pages/default.aspx (in Persian)

Tarbiat Modares University Website, (2020). Faculty of urban planning. Retrieved 2020, Jul. 21, from https://www.modares.ac.ir/art/departments/urban-planning (in Persian)

Tehran University Website, (2020). History of school of urban planning. Retrieved 2020, Jul. 21. (in Persian)

Yeghane, M., & Bemanian, R. (2015). Fuzzy epistemological and methodological compatibility with the architecture and urban studies. Urban management, 14(40), 313-325. (in Persian)

اولویت­های اصلی رساله­های شهرسازی ایران تاکنون، فلسفه و نظریه­ها، مسائل اجتماعی و رشد و توسعه بوده‌اند.
مقوله­های فلسفه و نظریه­ها، آموزش و پژوهش و حرفه، اولویت­های پژوهشی در رساله­های شهرسازی آتی هستند.