تبیین عوامل موثر بر رقابت‌پذیری منطقه‌ای با رویکرد آمایش سرزمین در استان آذربایجانغربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 استاد گروه جغرافیا، دانشگاه ارومیه، ارومیه ایران

چکیده

رقابت‌پذیری تاثیر زیادی در رشد و توسعۀ منطقه‌ای دارد،این رویکردبدنبال شناسایی عوامل ریشه‌ای تأثیرگذار در توسعه یک منطقه و برآوردمیزان اثرگذاری آن جهت رسیدن به توسعه پایدارمنطقه‌ای است.لازمه‌ دستیابی به رقابت‌پذیری‌و شناخت نقاط قو‌ت وضعف نواحی،مستلزم بکارگیری برنامه‌ای جامع همانند آمایش‌سرزمین می‌باشد.استان‌آذربایجانغربی یکی از قطب‌های بزرگ صنعتی، معدنی، کشاورزی وگردشگری درشمالغرب کشور می‌باشد،‌بکارگیری اصول‌آمایش‌سرزمین‌ورقابت‌پذیری‌منطقه‌ای، میتواند نقش بسزایی درصادرات کالاهای رقابتی و رفع موانع دستیابی به حداکثر بهره‌وری از توانمندی‌های این استان جهت رسیدن به توسعه‌پایدار ایفا کند.بر اساس مطالعات اسنادی و نظر کارشناسان خبره 3 معیار(سرمایه انسانی، اقتصادی، طبیعی)و 16زیرمعیار جهت ارزیابی و سنجش رقابت‌پذیری شهرستان‌های استان آذربایجان‌غربی بکاربرده شد.از روش های تحلیل عاملی و خوشه‌ای جهت سنجش نابرابری های منطقه ای، تعیین امتیاز نهایی و سطح‌بندی توسعه‌یافتگی مناطق استفاده شد.در مرحله بعدی با بهره‌گیری از نرم‌افزارTopsisو Metaswot ارزیابی قابلیت‌های مناطق و ارائه راهکارها و راهبردهایی جهت رقابت‌پذیری منطقه‌ای صورت گرفت.شهرستان ارومیه به دلیل عواملی چون بالا بودن میزان کارآفرینی و بخش‌های تجاری، تحقیق و توسعه فنآوری، سرمایه انسانی، سرمایه تولیدی در جایگاه نخست قرار دارد.جایگاه دوم شهرستانهای مهاباد،نقده،بوکان،ماکو،خوی بوده،دلایل آن بالا بودن فعالیت‌های نوآورانه ومهارت‌های نیروی کاروتحقیق‌وتوسعه می‌باشد،شهرستان‌های پیرانشهر،میاندوآب، سلماس، تکاب،نیزدرجایگاه سوم و شهرستان‌های شاهیندژ،سردشت،اشنویه،چالدران، چایپاره،پلدشت، شوط در جایگاه چهارم قرار دارند.بین عوامل داخلی بیشترین امتیاز مربوط به عامل دستیابی به جایگاه مطلوب استانی و منطقه‌ای بعنوان کانون ترانزیت کالاوخدمات با میانگین امتیاز 6.50 و عامل ایجاد زمینه‌های لازم برای جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی در بهره‌برداری ومدیریت با میزان 6.2 می‌باشدوکمترین امتیاز مربوط به عامل حمایت هدفمند از صادرات کالاوخدمات به تناسب ارزش افزوده با میزان 0.7 است.در بین عوامل خارجی نیز گرایش مردم برای سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی،کشاورزی مکانیزه، همجواری با منطقه‌آزاد تجاری- صنعتی ارس و ایجاد کانون‌های مستعد گردشگری بیشترین تناسب را دارند.نتایج تحقیق یاری‌رسان مسئولان و برنامه‌ریزان،جهت شناخت پتانسیل منطقه‌ای و تخصیص بهینه منابع برای رسیدن به توسعه‌پایدار برپایه آمایش‌سرزمین در سطح استان می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the effective factors on regional competitiveness with land preparation approach in West Azarbaijan province

نویسندگان [English]

  • Behnaz jabbarnezhad 1
  • Mir Najaf Mousavi 2
  • vahid mohammadnezhad 1
1 Urmia University
2 Professor of Geography and Urban planning, Urmia University
چکیده [English]

Competitiveness has a great impact on regional growth and development, this approach seeks to identify the root factors that influence the development of a region and estimate its effectiveness in order to achieve sustainable regional development. The need to achieve competitiveness and to know the strengths and weaknesses of the regions requires the use of a comprehensive program such as land development.Azerbaijan Province It is one of the big industrial, mining, agricultural and tourism hubs in the northwest of the country,Using the principles of land surveying and regional connectivity can play a significant role in the export of competitive goods and removing the obstacles to achieving the maximum efficiency of the capabilities of this province in order to achieve sustainable development.Factor and cluster analysis methods were used to measure regional inequalities, determine the final score and level the development of the regions.In the next stage, using Topsis and Metaswot software, the capabilities of the regions were evaluated and solutions and strategies were presented for regional competitiveness. Urmia city is ranked first due to factors such as the high level of entrepreneurship and business sectors, research and development of technology, human capital, and production capital.Yes.The second place is Mahabad, Naqdeh, Bukan, Mako,Khoi cities, the reasons for that are high innovative activities and the skills of the research and development workforce.The cities of Piranshahr, Miandoab, Selmas, Takab, also in the third place and the cities of Shahindej, Sardasht, Ashnoye,Chaldaran, Chaypare, Poldasht, Shut are in the fourth place. goods and services with an average score of 6.50 and the factor of creating the necessary conditions to attract the participation of people and the private sector in operation and management is 6.2 and the lowest score is related to the factor of targeted support for the export of goods and services in proportion to the added value with a rate of 0.7Among the external factors, people's tendency to invest in the private sector, mechanized agriculture, being adjacent to the Aras commercial-industrial free zone, and creating potential tourism centers are the most appropriate. It is for sustainable development based on land use in the province

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional competitiveness
  • Amish Sarzmin
  • West Azerbaijan
  • تاریخ دریافت: 13 مرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 09 آبان 1401
  • تاریخ پذیرش: 26 بهمن 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 26 بهمن 1401