ارزیابی پروژه‌های روانسازی حرکت پیاده (مورد پژوهش: پیاده‌روها)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

با حاکمیتتفکرمدرنیسم و غلبه انطباق الگوی طراحی شهرمتناسبباحرکت سواره ، اهمیتفضاهایپیادهکاستهشدوبهمرورزمان افرادپیاده،جایگاهواولویتخودرادرفضاهایشهریازدستدادند. ازسویدیگر،سیاست‌هایمنطقهبندیوتفکیکعملکردهاوکاربری‌هایشهریدردورانشهرسازیمدرن منجربه ازدسترفتنپویاییوحیات شهرهاشدند هدف پژوهش حاضر؛ ارزیابی و شناخت چالش‌ها و مسائل پروژه های عمرانی مناسب‌سازی پیاده روها  قبل، حین و پس از اجرا در محور بلوار شهدای (میدان قیام تا میدان شهدا) شهر بروجرد است. این پژوهش از منظر اهداف؛ شناختی و از منظر روش تحقیق؛ توصیفی- تحلیلی است نوعیت داده‌ها کیفی کمی شده، و با بهره‌گیری از ابزار پرسشنامه جمع‌آوری شده و با استفاده از آزمون‌ آماری خی‌دو پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند؛ یافته‌ها حاکی از آن است که فقدان مدیریت واحد، مستقل و متمرکز، ابهام و تردید مدیران شهری نسبت به ضرورت و اهمیت مناسب‌سازی و نارسایی نظام اطلاع‌رسانی به موقع به ساکنان و کاربران یا بی‌توجهی به مشارکت محلی، مهم‌ترین چالش‌های فراروی پروژه‌های مناسب‌سازی قبل از اجرا است. مشکلات ناشی از فعالیت روزمره کسبه  به‌ویژه تردد عابران توأم با توقف‌های متعدد، در حین اجرای پروژه و نبود ستاد یا متولی مراقبت و نگهداری به ترتیب مهم‌ترین مؤلفه‌های چالش‌زا در زمان اجرا و پس از آن می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of pedestrian motion lubrication projects with emphasis on pavement fitting (Case study: Shohada Boulevard, Boroujerd City)

نویسندگان [English]

  • taher parizadi 1
  • mahdi moradi 2
1 Assistant Professor, Faculty Member of Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Geographical Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 Master of Urban Planning, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran
چکیده [English]

On the other hand, policies, zoning and separation of functions and urban land use in the urban planning, loss of mobility and urban life were the result of it in cities divided into homogeneous regions, the separation of social classes from each other and remove activities varied from town that conclusion Except for the vitality and liveliness of the central parts of the cities, and the presence of the dumb humans and the impact of wheelchairs. The purpose of the present research is to analyze the challenges and issues of pre-commissioning, post-implementation and pre-implementation plans in Shohada Boulevard (ghiyam Square to Shohada Square) in Boroujerd. This is an applied research and research method is descriptive-analytic. The method of collecting data, library-field is using a jQuery tool, distributed by sampling of unlimited communities, among (200 experts, residents and businesses). The collected data were analyzed using Chi-square and Pearson statistical tests. The findings suggest that the lack of unified management, independent and focused, ambiguity and uncertainty urban managers of the need and the importance of appropriate and failure of timely notification to residents and users or neglect to local participation, the challenges facing the project stops before Is implemented. The problems caused by daily activities, especially the passage of passengers with multiple stops, in the implementation and lack of headquarters or caretaker care and maintenance are the most important constituents of the problem at run time and after that.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban space
  • Fit
  • Sidewalk
  • Borujerd City
  • Shohada Blvd

اذانی، مهری، کهزادی، اسفندیار، رحیمی، علیرضا، بابانسب، رسول. (1393). ارزیابی میزان تناسب فضاهای شهری با معیارهای دسترسی معلولان و رتبه‌بندی مناطق شهری (مورد مطالعه: شهر دوگنبدان). جغرافیا و برنامه‌ریزی، 50، 1-18.

پاکزاد، جهانشاه. (1386). سیر اندیشه‌ها در شهرسازی (2) از کمیت تا کیفیت. تهران: شرکت عمران شهرهای جدید.

پورجعفر، محمدرضا، محمودی‌نژاد، هادی. (1388). طراحی شهری و سرمایه اجتماعی در فضاهای عمومی شهری. تهران: طحان.

حبیبی، محسن، مقصودی، ملیحه. (1381). مرمت شهری. تهران: دانشگاه تهران.

حدیقه‌جوانی، محسن، صفارزاده، محمود، ناصرعلوی، سید صابر. (1389). بررسی مدل الویت‌بندی ایمن‌سازی معابر پیاده شهری با محوریت شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN). مطالعات مدیریت ترافیک، 16، 39-54.

حسینیون، سولماز. (1383). مقدمه ای برطراحی پیاده‌راه‌ها. شهرداری‌ها، 61.

داوری نژادمقدم, مسعود و میثم رهنما، ۱۳۹۲، مناسب سازی فضاهای شهری با تأکید بر نیازهای افراد کم توان مطالعه موردی :پیاده راه خیابان زند شیراز،همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار، مشهد، موسسه آموزش عالی خاوران،https://www.civilica.com/Paper-APSD01-APSD01_215.html

راست‌بین، ساجد، جعفری، یاسر، دارم، یاسمن، معززی مهر طهران، امیر محمد. (1391). رابطه همبستگی بین کیفیت‌های محیطی و تداوم حیات شهری در عرصه‌های عمومی (نمونه موردی: جلفای اصفهان). باغ نظر، 21، 35-46.

رفیع‌زاده، ندا. (1395). واکاوی علل عدم مطلوبیت مناسب‌سازی‌های انجام شده در مسیرهای پیاده شهر تهران به منظور تسهیل تردد افراد دارای محدودیت حرکت. آرمان‌شهر، 17، 37-51.

سلطانی، علی، نامداریان، احمدعلی. (1389). بررسی تأثیر نیروهای مختلف در شکل‌گیری فضاهای شهری. هویت شهر، 7، 123-130.

شیخی، حجت، رضایی، محمدرضا. (1396). ارزیابی کیفیت محیطی فضاهای شهری پیاده‌مدار و پاسخ­دهی اجتماعی (نمونه موردی: خیابان فردوسی شهر ایلام). پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 29، 83-98.

کاشانی‌جو، خشایار. (1389). بازشناخت رویکردهای نظری به فضاهای عمومی. هویت شهر، 6، 95-106.

 کاظمی، علی، گل لاله، طاهره. (1395). بازشناسی عوامل کالبدی- فضایی مؤثر بر پیاده‌روی شهروندان در محله‌های شهری؛ مطالعه موردی: تهران. مطالعات شهری، 22، 89-97.

گروتر، کورت. (1390). زیبایی‌شناسی در معماری. (پاکزاد و همایون، مترجمین). تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

محمدی، محمود، چنگلوایی، یونس. (1392). ارزیابی مؤلفه‌های کیفیت فضای شهری بر میزان مطلوبیت مسیرهای پیاده گردشگری (مورد پژوهی الویت‌بندی مسیرهای گردشگری پیاده در شهر اصفهان). انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، 5، 15-32.

مدنی‌پور، علی. (1387). فضاهای عمومی و خصوصی شهر. تهران: شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری شهرداری تهران.

مدنی‌پور، علی. (1385). شهرسازی فراگیر. همایش ملی مناسب‌سازی محیط شهری، پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان، تهران.

معینی، سید مهدی. (1394). شهرهای پیاده‌مدار. (چاپ چهارم). تهران: آذرخش.

مهدی‌زاده، جواد. (1379). مفاهیم و مبانی پیاده‌راه سازی. مجله شهرداری‌ها، 19، 12-18.

هستر، راندولف. (1379). مشارکت درطراحی فضاهای فراغت. (صابر قلی‌زاده، مترجم). مجله شهرداری‌ها، 17، 35-39.

Morris, R. (1968). Urban Sociology. London: Allen & Unin.

Rafizadeh, N., Nozari, Sh., Ghasemzadeh, M., Mandegar, M. (2015). Application Guide of Design Criteria forPeople with Disability. Tehran: BHRC Publication. No 678, (Second Publication).

Lassarre, S., Papadimitriou, E., Yannis, G., & Golias, J. (2007). Measuring accident risk exposure for pedestrians in different micro-environments. Accident Analysis & Prevention39(6), 1226-1238. Speiregen, Paul. (1960). The Architecture of Towns and Cities. The American Institute of Architecture.