ارزیابی پروژه‌های روانسازی حرکت پیاده (مورد پژوهش: پیاده‌روها)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

با حاکمیتتفکرمدرنیسم و غلبه انطباق الگوی طراحی شهرمتناسبباحرکت سواره ، اهمیتفضاهایپیادهکاستهشدوبهمرورزمان افرادپیاده،جایگاهواولویتخودرادرفضاهایشهریازدستدادند. ازسویدیگر،سیاست‌هایمنطقهبندیوتفکیکعملکردهاوکاربری‌هایشهریدردورانشهرسازیمدرن منجربه ازدسترفتنپویاییوحیات شهرهاشدند هدف پژوهش حاضر؛ ارزیابی و شناخت چالش‌ها و مسائل پروژه های عمرانی مناسب‌سازی پیاده روها  قبل، حین و پس از اجرا در محور بلوار شهدای (میدان قیام تا میدان شهدا) شهر بروجرد است. این پژوهش از منظر اهداف؛ شناختی و از منظر روش تحقیق؛ توصیفی- تحلیلی است نوعیت داده‌ها کیفی کمی شده، و با بهره‌گیری از ابزار پرسشنامه جمع‌آوری شده و با استفاده از آزمون‌ آماری خی‌دو پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند؛ یافته‌ها حاکی از آن است که فقدان مدیریت واحد، مستقل و متمرکز، ابهام و تردید مدیران شهری نسبت به ضرورت و اهمیت مناسب‌سازی و نارسایی نظام اطلاع‌رسانی به موقع به ساکنان و کاربران یا بی‌توجهی به مشارکت محلی، مهم‌ترین چالش‌های فراروی پروژه‌های مناسب‌سازی قبل از اجرا است. مشکلات ناشی از فعالیت روزمره کسبه  به‌ویژه تردد عابران توأم با توقف‌های متعدد، در حین اجرای پروژه و نبود ستاد یا متولی مراقبت و نگهداری به ترتیب مهم‌ترین مؤلفه‌های چالش‌زا در زمان اجرا و پس از آن می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the pedestrian-friendly projects (Case study of sidewalks)

نویسندگان [English]

  • Taher Parizadi 1
  • Mahdi Moradi 2
1 Assistant Professor, Faculty Member of Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Geographical Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 MA in Urban Planning at Islāmic Āzād University (Science and Research Branch), Tehrān, Irān
چکیده [English]

The importance of the pedestrian areas has diminished with the dominance of modernism and the overwhelming adaptation of the design of the city, commensurate with the ride and as the time passed, the pedestrians lost their status and priority in the urban spaces. Also, zoning policies and the separation of the urban functions and uses during modern urbanization have led to the loss of dynamism and life of the cities. The purpose of this study was to evaluate and understand the challenges and issues of the pedestrian construction projects before, during and after their implementation in Shohadā Blvd. (Qhiyām square to Shohadā Square) of Boroujerd city. According to the research objectives, it was applied, and according to the research method, it was a descriptive-analytic study. The research data were both qualitative and quantitative which were collected using the questionnaire and they were analyzed using the Pearson's Chi-squareTest. Findings indicated that the lack of unified, independent and centralized management, ambiguity and uncertainty among the urban managers regarding the necessity and importance of the adaptation of information system for the timely informing the residents and users or neglecting the local participation, are the most important challenges facing the adaptation projects before their implementation. The problems caused by daily business activities, especially pedestrian traffic with multiple stops during the implementation of the project and the lack of staff or any person responsible for the maintenance of the equipment are the most important challenging components while and after the implementation of the projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Street
  • Adaptation
  • Sidewalks
  • Healthy City
  • Borujerd City
اذانی، مهری، کهزادی، اسفندیار، رحیمی، علیرضا، بابانسب، رسول. (1393). ارزیابی میزان تناسب فضاهای شهری با معیارهای دسترسی معلولان و رتبه‌بندی مناطق شهری (مورد مطالعه: شهر دوگنبدان). جغرافیا و برنامه‌ریزی، 50، 1-18.

پاکزاد، جهانشاه. (1386). سیر اندیشه‌ها در شهرسازی (2) از کمیت تا کیفیت. تهران: شرکت عمران شهرهای جدید.

پورجعفر، محمدرضا، محمودی‌نژاد، هادی. (1388). طراحی شهری و سرمایه اجتماعی در فضاهای عمومی شهری. تهران: طحان.

حبیبی، محسن، مقصودی، ملیحه. (1381). مرمت شهری. تهران: دانشگاه تهران.

حدیقه‌جوانی، محسن، صفارزاده، محمود، ناصرعلوی، سید صابر. (1389). بررسی مدل الویت‌بندی ایمن‌سازی معابر پیاده شهری با محوریت شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN). مطالعات مدیریت ترافیک، 16، 39-54.

حسینیون، سولماز. (1383). مقدمه ای برطراحی پیاده‌راه‌ها. شهرداری‌ها، 61.

داوری نژادمقدم, مسعود و میثم رهنما، ۱۳۹۲، مناسب سازی فضاهای شهری با تأکید بر نیازهای افراد کم توان مطالعه موردی :پیاده راه خیابان زند شیراز،همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار، مشهد، موسسه آموزش عالی خاوران،https://www.civilica.com/Paper-APSD01-APSD01_215.html

راست‌بین، ساجد، جعفری، یاسر، دارم، یاسمن، معززی مهر طهران، امیر محمد. (1391). رابطه همبستگی بین کیفیت‌های محیطی و تداوم حیات شهری در عرصه‌های عمومی (نمونه موردی: جلفای اصفهان). باغ نظر، 21، 35-46.

رفیع‌زاده، ندا. (1395). واکاوی علل عدم مطلوبیت مناسب‌سازی‌های انجام شده در مسیرهای پیاده شهر تهران به منظور تسهیل تردد افراد دارای محدودیت حرکت. آرمان‌شهر، 17، 37-51.

سلطانی، علی، نامداریان، احمدعلی. (1389). بررسی تأثیر نیروهای مختلف در شکل‌گیری فضاهای شهری. هویت شهر، 7، 123-130.

شیخی، حجت، رضایی، محمدرضا. (1396). ارزیابی کیفیت محیطی فضاهای شهری پیاده‌مدار و پاسخ­دهی اجتماعی (نمونه موردی: خیابان فردوسی شهر ایلام). پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، 29، 83-98.

کاشانی‌جو، خشایار. (1389). بازشناخت رویکردهای نظری به فضاهای عمومی. هویت شهر، 6، 95-106.

 کاظمی، علی، گل لاله، طاهره. (1395). بازشناسی عوامل کالبدی- فضایی مؤثر بر پیاده‌روی شهروندان در محله‌های شهری؛ مطالعه موردی: تهران. مطالعات شهری، 22، 89-97.

گروتر، کورت. (1390). زیبایی‌شناسی در معماری. (پاکزاد و همایون، مترجمین). تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

محمدی، محمود، چنگلوایی، یونس. (1392). ارزیابی مؤلفه‌های کیفیت فضای شهری بر میزان مطلوبیت مسیرهای پیاده گردشگری (مورد پژوهی الویت‌بندی مسیرهای گردشگری پیاده در شهر اصفهان). انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، 5، 15-32.

مدنی‌پور، علی. (1387). فضاهای عمومی و خصوصی شهر. تهران: شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری شهرداری تهران.

مدنی‌پور، علی. (1385). شهرسازی فراگیر. همایش ملی مناسب‌سازی محیط شهری، پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان، تهران.

معینی، سید مهدی. (1394). شهرهای پیاده‌مدار. (چاپ چهارم). تهران: آذرخش.

مهدی‌زاده، جواد. (1379). مفاهیم و مبانی پیاده‌راه سازی. مجله شهرداری‌ها، 19، 12-18.

هستر، راندولف. (1379). مشارکت درطراحی فضاهای فراغت. (صابر قلی‌زاده، مترجم). مجله شهرداری‌ها، 17، 35-39.

Morris, R. (1968). Urban Sociology. London: Allen & Unin.

Rafizadeh, N., Nozari, Sh., Ghasemzadeh, M., Mandegar, M. (2015). Application Guide of Design Criteria forPeople with Disability. Tehran: BHRC Publication. No 678, (Second Publication).

Lassarre, S., Papadimitriou, E., Yannis, G., & Golias, J. (2007). Measuring accident risk exposure for pedestrians in different micro-environments. Accident Analysis & Prevention39(6), 1226-1238. Speiregen, Paul. (1960). The Architecture of Towns and Cities. The American Institute of Architecture.