نویسنده = سامان ابی زاده
تعداد مقالات: 1
1. مؤلفه های فرهنگی تأثیرگذار بر شکل گیری شهر اردبیل در دوره صفویه

دوره 1، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 71-84

10.22124/upk.2018.9677.1052

محمدتقی پیربابائی؛ احد نژاد ابراهیمی؛ سامان ابی زاده


شماره‌های پیشین نشریه