نویسنده = سیدحسین بحرینی
تعداد مقالات: 3
1. واکاوی پادآرمان شهر در قرآن کریم و تطبیق آن با مدینه های غیر فاضله فارابی و شهر معاصر

دوره 4، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 37-49

10.22124/upk.2020.14563.1301

مرضیه پورمحمدی؛ سید محسن حبیبی؛ سیدحسین بحرینی؛ زهره داود پور


2. شهر اسلامی: تخیل یا واقعیت

دوره 3، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 33-47

10.22124/upk.2019.13124.1184

مرضیه پورمحمدی؛ سیدحسین بحرینی؛ زهره داود پور