نویسنده = محمد رضا پورجعفر
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی عوامل موثر بر تحقق رویکرد شهر آرام؛ محدوده مورد مطالعه: مهرشهر کرج

دوره 3، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 41-59

10.22124/upk.2019.13341.1202

کاظم اسماعیلی؛ محمدرضا خطیبی؛ محمد رضا پورجعفر


2. فراتحلیل رابطه فرم شهر و انرژی: مروری بررویکردها، روش ها، مقیاس ها و متغیرها

دوره 3، شماره 1، بهار 1398، صفحه 85-107

10.22124/upk.2019.13602.1220

سعیده شجاع؛ محمد رضا پورجعفر؛ منوچهر طبیبیان


شماره‌های پیشین نشریه