دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، زمستان 1396 
4. تحلیل فضایی خدمات هفتگانه شهری بر اساس رویکرد عدالت توزیعی

صفحه 55-69

بهناز امین نیری؛ ساسان بداقلو؛ مجتبی رفیعیان


5. مؤلفه های فرهنگی تأثیرگذار بر شکل گیری شهر اردبیل در دوره صفویه

صفحه 71-84

محمدتقی پیربابائی؛ احد نژاد ابراهیمی؛ سامان ابی زاده