دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 4، پاییز 1397 
5. چالش آب شهری و بررسی سناریوهای مدیریت رواناب‌های شهری (مطالعه موردی: بخشی از شهر بندرعباس)

صفحه 71-83

نسیم قشقایی زاده؛ عباس مرادی؛ آرش ملکیان؛ ارشک حلی ساز؛ رسول مهدوی