دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، دی 1400 
سنجش نوآوری منطقه ای،نمونه موردی منطقه شهری شیراز

صفحه 297-308

10.22124/upk.2022.16906.1500

سیدحمیدرضا طبیبی؛ مجتبی رفیعیان؛ حمید ماجدی؛ یوسفعلی زیاری


مقاله مروری

بازخوانی ربع قرن تجربه منظر فرهنگی در اسناد مرکز میراث جهانی یونسکو

صفحه 309-324

10.22124/upk.2020.14241.1276

سارا میرزاد جهرمی؛ محمدرضا پورجعفر؛ خلیل حاجی پور