دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، زمستان 1400 

مقاله مروری

5. بازخوانی ربع قرن تجربه منظر فرهنگی در اسناد مرکز میراث جهانی یونسکو

10.22124/upk.2020.14241.1276

سارا میرزاد جهرمی؛ محمدرضا پورجعفر؛ خلیل حاجی پور