دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، شهریور 1401 

مقالات نظری و بنیادی

رهیافتی نو در توسعه شهری مبتنی بر رویکرد حق به شهر

صفحه 61-85

10.22124/upk.2022.21835.1742

محمد ابراهیمی؛ سید علی علوی؛ ابوالفضل مشکینی؛ حسین صدری