دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 22، فروردین 1402 

مقاله پژوهشی

صورت‌بندی نقد مکان از دریچه اقتصاد سیاسی؛ تدقیق امر «شهری-رابطه‌ای»

صفحه 1-27

10.22124/upk.2022.19448.1640

مهران علی‌الحسابی؛ سید عبدالهادی دانشپور؛ رضا بصیری مژدهی