دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 7، شهریور 1398، صفحه 1-114 
شهر اسلامی: تخیل یا واقعیت

صفحه 33-47

10.22124/upk.2019.13124.1184

مرضیه پورمحمدی؛ سیدحسین بحرینی؛ زهره داود پور