دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 12، پاییز 1399 
4. ارزیابی ایجاد مؤلفه‌های شهر دوستدار کودک در شهر بندرانزلی

صفحه 51-65

10.22124/upk.2020.14181.1273

حجت الله رشیدکلویر؛ امیررضا کریمی آذری؛ سید هادی پوررضا