دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 6، بهار 1398 

مقاله پژوهشی

1. مفهوم‌سازی فرایند تبدیل سکونتگاه‌های روستایی به‌ شهر

صفحه 1-13

10.22124/upk.2019.11905.1151

محمد مهدی عزیزی؛ اسفندیار زبردست؛ مهدی برنافر