موضوعات = برنامه ریزی شهری
واکاوی اثرگذاری دگرگونی و تغییرات شهری بر دلبستگی مکانی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-20

10.22124/upk.2021.17443.1548

حسین کاشی؛ مریم محمدی؛ میترا حبیبی


شهر اسلامی: تخیل یا واقعیت

دوره 3، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 33-47

10.22124/upk.2019.13124.1184

مرضیه پورمحمدی؛ سیدحسین بحرینی؛ زهره داود پور


مفهوم‌سازی فرایند تبدیل سکونتگاه‌های روستایی به‌ شهر

دوره 3، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-13

10.22124/upk.2019.11905.1151

محمد مهدی عزیزی؛ اسفندیار زبردست؛ مهدی برنافر


تبیین فرهنگ جنسیتی فضا در گذرهای شهر اسلامی- ایرانی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 15-31

10.22124/upk.2019.11840.1148

مسعود اسدی محل چالی؛ محمدتقی پیربابایی؛ منیژه مقصودی


واکاوی تاثیر ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری بر سازمان کالبدی محله

دوره 3، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 71-83

10.22124/upk.2019.11996.1161

مهدی علیلو؛ مرتضی میرغلامی؛ پریسا هاشم پور


فراتحلیل رابطه فرم شهر و انرژی: مروری بررویکردها، روش ها، مقیاس ها و متغیرها

دوره 3، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 85-107

10.22124/upk.2019.13602.1220

سعیده شجاع؛ محمد رضا پورجعفر؛ منوچهر طبیبیان


سنجش رابطه میان رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیطی و پایداری اجتماعی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 19-31

10.22124/upk.2019.10171.1090

محمد شیخی؛ محمود جمعه پور؛ افشین سجادی


طراحی الگوی برنامه ریزی توسعه گردشگری شهر بابلسر

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 67-81

10.22124/upk.2019.11047.1118

محمد اکبرپور؛ علی غلامی؛ فاطمه محمدزاده لاریجانی


ارزیابی شاخص‌های زیست‌پذیری شهری براساس ادراک ساکنان (نمونه موردی: شهر اهواز)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 1-17

10.22124/upk.2018.8718.1003

محمود آروین؛ حسین فرهادی خواه؛ احمد پوراحمد؛ الیاس منیری