موضوعات = برنامه ریزی منطقه ای
اولویت بندی فضایی توسعه حمل و نقل جاده ای در استان های ایران با تأکید بر مدل تصمیم گیری WASPAS

دوره 2، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 71-89

10.22124/upk.2018.8895.1021

محمد مولائی قلیچی؛ کرامت الله زیاری؛ مرتضی نصرتی هشی؛ راضیه کاردگر