موضوعات = طراحی شهری
بازشناسی مولفه‌های مسکن بومی از نظرگاه زیست پذیری( نمونه مورد مطالعه: شهر املش*)

دوره 7، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 96-112

10.22124/upk.2024.19759.1648

علیرضا پاداشی املشی؛ هما ایرانی بهبهانی؛ مژگان خاکپور؛ علیرضا بندرآباد


طراحی فضای شهری سرزنده با رویکرد ارتقای قرارگاه رفتاری (مطالعه موردی: خیابان میرابوالقاسمی رشت)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 47-65

10.22124/upk.2020.13801.1243

جواد فقیرنواز؛ سامان ابی زاده؛ رضا پرویزی؛ مریم دانش شکیب


تحلیل فضایی – کالبدی نواحی شهری بر اساس شاخص های رشد هوشمند شهری نمونه موردی: شهر یاسوج

دوره 3، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 83-97

10.22124/upk.2019.13163.1190

ابراهیم عبدالی؛ حسین کلانتری خلیل آباد؛ یعقوب پیوسته گر


بهسازی منظر حاشیه بزرگراه های درون شهری (موردپژوهی: بلوار چمران شیراز)

دوره 3، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 99-114

10.22124/upk.2019.13723.1231

مهسا برازجانی؛ محسن خراسانی زاده؛ سعید نوروزیان ملکی


گونه‌شناسی محلات مسکونی شهر زنجان

دوره 2، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 65-78

10.22124/upk.2018.10870.1109

محمدتقی پیربابایی؛ پریسا هاشم پور؛ منا فتحعلی بیگلو؛ پیمان زاده باقری


ارزیابی سطح تاثیرپذیری آلودگی صوتی از کاربری‌های زمین شهری (مطالعه موردی ناحیه یک- منطقه شش تهران)

دوره 2، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 91-103

10.22124/upk.2018.8896.1022

نازنین بیژنی نصرآبادی؛ آزاده توکلی؛ یونس خسروی؛ محمدکاظم جباری


مؤلفه های فرهنگی تأثیرگذار بر شکل گیری شهر اردبیل در دوره صفویه

دوره 1، شماره 1، بهمن 1396، صفحه 71-84

10.22124/upk.2018.9677.1052

محمدتقی پیربابائی؛ احد نژاد ابراهیمی؛ سامان ابی زاده