تعداد مقالات: 49
26. تحلیل آموزه‌های شهرسازی در شکل‌گیری کالبد شهر (مطالعه موردی: دورۀ صفویه، شهر اصفهان)

دوره 3، شماره 1، بهار 1398، صفحه 33-53

علی علیمرادی؛ حسن احمدی؛ وحید قبادیان


27. تحلیلی بر جایگاه سرمایه های اجتماعی در بازآفرینی بافت فرسوده تاریخی محله امامزاده یحیی با بکارگیری معادلات ساختاری

دوره 3، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 49-63

مارال احمدی؛ علیرضا عندلیب؛ حمید ماجدی؛ زهرا السادات سعیده زرآبادی


28. مؤلفه های فرهنگی تأثیرگذار بر شکل گیری شهر اردبیل در دوره صفویه

دوره 1، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 71-84

محمدتقی پیربابائی؛ احد نژاد ابراهیمی؛ سامان ابی زاده


29. اولویت بندی فضایی توسعه حمل و نقل جاده ای در استان های ایران با تأکید بر مدل تصمیم گیری WASPAS

دوره 2، شماره 1، بهار 1397، صفحه 71-89

محمد مولائی قلیچی؛ کرامت الله زیاری؛ مرتضی نصرتی هشی؛ راضیه کاردگر


30. گونه‌شناسی محلات مسکونی شهر زنجان

دوره 2، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 65-78

محمدتقی پیربابایی؛ پریسا هاشم پور؛ منا فتحعلی بیگلو؛ پیمان زاده باقری


31. چالش آب شهری و بررسی سناریوهای مدیریت رواناب‌های شهری (مطالعه موردی: بخشی از شهر بندرعباس)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 71-83

نسیم قشقایی زاده؛ عباس مرادی؛ آرش ملکیان؛ ارشک حلی ساز؛ رسول مهدوی


32. طراحی الگوی برنامه ریزی توسعه گردشگری شهر بابلسر

دوره 2، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 67-81

محمد اکبرپور؛ علی غلامی؛ فاطمه محمدزاده لاریجانی


36. ارزیابی سطح تاثیرپذیری آلودگی صوتی از کاربری‌های زمین شهری (مطالعه موردی ناحیه یک- منطقه شش تهران)

دوره 2، شماره 1، بهار 1397، صفحه 91-103

نازنین بیژنی نصرآبادی؛ آزاده توکلی؛ یونس خسروی؛ محمدکاظم جباری


39. تحلیل تطبیقی مناطق شهر ایلام از منظر نوشهرگرایان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبیAHP

دوره 2، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 83-93

محمد سلاورزی زاده؛ علی اشرف نوروزی؛ کرم خلیلی


40. واکاوی تاثیر ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری بر سازمان کالبدی محله

دوره 3، شماره 1، بهار 1398، صفحه 71-83

مهدی علیلو؛ مرتضی میرغلامی؛ پریسا هاشم پور


41. تحلیل فضایی – کالبدی نواحی شهری بر اساس شاخص های رشد هوشمند شهری نمونه موردی: شهر یاسوج

دوره 3، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 83-97

ابراهیم عبدالی؛ حسین کلانتری خلیل آباد؛ یعقوب پیوسته گر


42. کاربست نظریه نوشهرگرایی در شهرسازی: موافقان و مخالفان

دوره 1، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 101-117

میترا قربی؛ حمید محمدی


45. ارزیابی طیف آسیب‌پذیری لرزه‌ای با معیار تلفات انسانی (نمونه موردی: منطقه 3 کلانشهر شیراز)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 99-113

پریسا مشک سار؛ یعقوب پیوسته گر؛ علی شمس الدینی


47. فراتحلیل رابطه فرم شهر و انرژی: مروری بررویکردها، روش ها، مقیاس ها و متغیرها

دوره 3، شماره 1، بهار 1398، صفحه 85-107

سعیده شجاع؛ محمد رضا پورجعفر؛ منوچهر طبیبیان


48. بهسازی منظر حاشیه بزرگراه های درون شهری (موردپژوهی: بلوار چمران شیراز)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 99-114

مهسا برازجانی؛ محسن خراسانی زاده؛ سعید نوروزیان ملکی


شماره‌های پیشین نشریه