تعداد مقالات: 87
3. ارزیابی شاخص‌های زیست‌پذیری شهری براساس ادراک ساکنان (نمونه موردی: شهر اهواز)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-17

10.22124/upk.2018.8718.1003

محمود آروین؛ حسین فرهادی خواه؛ احمد پوراحمد؛ الیاس منیری


5. مفهوم‌سازی فرایند تبدیل سکونتگاه‌های روستایی به‌ شهر

دوره 3، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-13

10.22124/upk.2019.11905.1151

محمد مهدی عزیزی؛ اسفندیار زبردست؛ مهدی برنافر


8. ریشه یابی مسائل تهران امروز با رویکرد هرمنوتیک فلسفی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-20

10.22124/upk.2019.14691.1310

مهرداد رحمانی؛ محمد مهدی عزیزی؛ فرشاد نوریان


9. بررسی عوامل موثر بر ساختار فضایی شهری و منطقه‌ای با استفاده از روش تحلیل محتوا

دوره 3، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-14

10.22124/upk.2020.15246.1359

ندا ملک زاده؛ هاشم داداش پور؛ مجتبی رفیعیان


10. فهم مفهوم منفعت عمومی در نظام شهرسازی ایران

دوره 4، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-18

10.22124/upk.2020.15172.1348

مهران فروغی فر؛ فرشاد نوریان؛ مرتضی هادی جابری مقدم


12. نقش شهرهای دانش بنیان و نوآور در توسعه شهری و منطقه ای

دوره 4، شماره 1، بهار 1399، صفحه 19-32

10.22124/upk.2020.15004.1332

سیدحمیدرضا طبیبی؛ مجتبی رفیعیان؛ حمید ماجدی؛ یوسفعلی زیاری


14. واکاوی نظریات پیرامون ضوابط شهری و انطباق پذیری با شهر معاصر ایرانی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1399

10.22124/upk.2020.15632.1397

محسن اعتصامی پور؛ مهیار اردشیری؛ حمید ماجدی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


18. سنجش رابطه میان رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیطی و پایداری اجتماعی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 19-31

10.22124/upk.2019.10171.1090

محمد شیخی؛ محمود جمعه پور؛ افشین سجادی


21. صورت بندی جدید از مفهوم گفتمان عدالت فضایی چارچوبی برای تحلیل شهر تهران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 21-44

10.22124/upk.2019.14284.1281

مجتبی رفیعیان؛ ایرج قاسمی؛ کمال نوذری


23. تدوین مدل «محله کم‌کربن» به منظور کاربست در برنامه‌ریزی و طراحی شهری

دوره 4، شماره 1، بهار 1399، صفحه 33-48

10.22124/upk.2020.15513.1383

مریم روستا؛ مسعود جوادپور؛ مریم عبادی


24. شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های مفهوم خودسازماندهی شهری با استفاده از روش فراترکیب

دوره 3، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 53-71

10.22124/upk.2020.14199.1278

فاطمه صفار سبزوار؛ مریم دانشور؛ تکتم حنایی؛ سید مسلم سیدالحسینی


25. گونه‌شناسی نظریه‌های مصرف شهری در شهرسازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1399

10.22124/upk.2020.14450.1290

محمدتقی پیربابایی؛ منا فتحعلی بیگلو