ارزیابی شاخص‌های زیست‌پذیری شهری براساس ادراک ساکنان (نمونه موردی: شهر اهواز)

دوره 2، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 1-17

10.22124/upk.2018.8718.1003

محمود آروین؛ حسین فرهادی خواه؛ احمد پوراحمد؛ الیاس منیری


مفهوم‌سازی فرایند تبدیل سکونتگاه‌های روستایی به‌ شهر

دوره 3، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-13

10.22124/upk.2019.11905.1151

محمد مهدی عزیزی؛ اسفندیار زبردست؛ مهدی برنافر


ریشه یابی مسائل تهران امروز با رویکرد هرمنوتیک فلسفی

دوره 3، شماره 3، آذر 1398، صفحه 1-20

10.22124/upk.2019.14691.1310

مهرداد رحمانی؛ محمد مهدی عزیزی؛ فرشاد نوریان


فهم مفهوم منفعت عمومی در نظام شهرسازی ایران

دوره 4، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-18

10.22124/upk.2020.15172.1348

مهران فروغی فر؛ فرشاد نوریان؛ مرتضی هادی جابری مقدم


واکاوی نظریات پیرامون ضوابط شهری و انطباق‌پذیری با شهر معاصر ایرانی

دوره 4، شماره 2، تیر 1399، صفحه 1-17

10.22124/upk.2020.15632.1397

محسن اعتصامی پور؛ مهیار اردشیری؛ حمید ماجدی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


بازاندیشی در مدل‌سازی شهری: یک رویکرد نظری

دوره 4، شماره 4، دی 1399، صفحه 1-18

10.22124/upk.2020.15278.1361

فرشاد نوریان؛ میثم علی پور؛ اسفندیار زبردست


فضـای زبان؛ (زبان به‌مثابه عاملی تعیین‌کننده در تعریف و ادراک فضا)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-22

10.22124/upk.2021.17647.1567

ناصر براتی؛ محمد نیک پیما؛ سجاد عالی زاده ملایوسف


واکاوی اثرگذاری دگرگونی و تغییرات شهری بر دلبستگی مکانی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-20

10.22124/upk.2021.17443.1548

حسین کاشی؛ مریم محمدی؛ میترا حبیبی


نقش شهرهای دانش بنیان و نوآور در توسعه شهری و منطقه ای

دوره 4، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 19-32

10.22124/upk.2020.15004.1332

سیدحمیدرضا طبیبی؛ مجتبی رفیعیان؛ حمید ماجدی؛ یوسفعلی زیاری